Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Mësime dhe lojëra inteligjente

Autor: Ermioni Cekani
4.00 

Përshkrim i shkurtër:

Veprimtaritë në këtë libër paraqiten sipas fushave të zhvillimit dhe të të nxënit, ashtu siç janë parashikuar në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit” dhe në “Kurrikulën e re të arsimit parashkollor” për fëmijët 3-4 vjeç. Në këtë libër janë parashikuar veprimtari mësimore-edukative duke zbërthyer konkretisht njohuritë që një fëmijë duhet të zotërojë sipas kompetencave kyçe të të nxënit. Do të gjeni tematika për të gjitha lëndët, si: Gjuhë shqipe, Matematikë, Dituri natyre, Edukim për shoqërinë, Muzikë dhe artet pamore dhe Edukim fizik, sportet dhe shëndeti. Secila nga veprimtaritë shoqërohet me nga një udhëzim për mësuesen ose prindërit, ku shpjegohet qartë sesi duhet të veprojnë përpara se fëmijët të fillojnë të punojnë në libër.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)