Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Album për librat e grupit të parë

Autor: Ermioni Cekani
20.00 

Përshkrim i shkurtër:

Ky album shërben si udhëzues didaktik dhe mjet ndihmës për fëmijët e grupmoshës 3-4 vjeç, për edukatoret që japin mësim në këtë grup, për prindërit apo të interesuar të tjerë që punojnë me fëmijët e kësaj grupmoshe.

Albumi është hartuar duke u mbështetur në “Librin 1” dhe në “Librin 2”.

Së bashku me librat 1 dhe 2, në rolin e udhëzuesve didaktikë, ai do të shërbejnë për të ndihmuar dhe lehtësuar punën e përditshme të fëmijëve dhe të edukatoreve gjatë zhvillimit të veprimtarisë mësimore-edukative, duke bërë të mundur realizimin e 7 kompetencave kyçe të arsimit parashkollor.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)