Trajnime

 1. Kreu
 2. Trajnime

I. Trajnime me 2 KREDITE të akredituara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
– Trajnere: Dr. Ermioni Cekani
– Online nëpërmjet platformës Zoom.
– Me pjesëmarrje fizike në mjediset tona.

Përshkrimi shkurt: Pranë Botimeve “Polis”, me përvojë të gjatë në fushën e trajnimeve dhe të botimeve në arsimin parashkollor, është krijuar Qendra e Trajnimit “Boti’s Polis”, e cila është Akredituar nga Komisioni i Akreditimit të Programeve/Moduleve të Trajnimit, me vendimin nr. 47, datë 19.12.2017, të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për trajnim më 2 Karedite, në fushën e Planifikimit të Kurrikulës.

Titulli i programit të trajnimit: Dokumentet kurrikulare me bazë kompetencat dhe risitë në programet e fushave/lëndëve (korniza kurrikulare, kurrikula bërthamë, programet lëndore)

1.1 Tema e modulit: Korniza e re kurrikulare në arsimin parashkollor dhe aspektet më të rëndësishme të saj.
   1.1.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 36 orë të organizuara në 6 ditë (18 orë trajnim i drejtpërdrejtë dhe 18 orë punë e pavarur individuale ose e organizuar në grup, diskutime etj.)

   1.1.2 Përfituesit nga trajnimi: përfituesit e drejpërdrejtë të këtij trajnimi janë:

 • Mësueset e arsimit parashkollor
 • Drejtueset e arsimit parashkollor
 • Specialistët e arsimit parashkollor në DAR/ZA dhe të pushtetit vendor.
 • Psikologet
 • Punonjëset sociale
 • Terapistet e zhvillimit
 • Prindërit
 • Të inetersuar të tjerë

   1.1.3 Përshkrimi i përmbajtjes
Ky modul trajton kurrikulën e re të arsimit parashkollor, e cila për herë të parë është ndërtuar mbi bazën e të nxënit me kompetenca. Në këtë modul theksohet dhe diskutohet me pjesëmarrëset mënyra se si është organizuar kjo kurrikul, cilat janë aspektet më të rëndësishme të saj dhe roli që kanë mësueset dhe fëmijët në realizimin e saj. Gjithashtu diskutohet për rezultatet e pritshme në fund të vitit shkollor, pas zbatimit të kësaj kurrikule. Bëhet krahasimi më kurrikulën që zbatohej më parë në arsimin parashkollor, duke vënë theksin te risitë dhe ndryshimet qe ajo sjell.

Më pas, përgjatë modulit, kalohet në mënyrën e planifikimit për zbatimin e kësaj kurrikule

Këtë modul të akredituar e gjeni në portalin online që Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka krijuar për trajnimet, në linkun www.trajnime.arsimi.gov.al

1.2 Tema e modulit: Kompetencat kyçe, kompetencat lëndore dhe rezultatet e të nxënit në arsimin parashkollor.

   1.2.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit:Gjithsej trajnimi do të ketë36 orë të organizuara në 6 seanca të shpërndara në 3 ditë dhe 3 orë pune individuale për çdo seancë.

   1.2.2 Përfituesit nga trajnimi:

Përfituesit e mundshëm të këtij trajnimi janë:

 • Drejtueset e arsimit parashkollor publik dhe jopublik
 • Mësueset e arsimit parashkollor publik dhe jopublik
 • Specialistët e arsimit parashkollor në ZVA/Bashki.
 • Prindërit e fëmijëve të grupmoshës 3-6 vjeç
 • Të interesuar të tjerë të edukimit në fëmijërinë e hershme

   1.2.3 Përshkrimi i përmbajtjes

Kompetenca është ndërthurja e dijeve, e aftësive, e qëndrimeve, e vlerave që u nevojiten fëmijëve për zhvillimin vetjak, qytetarinë aktive, përfshirjen shoqërore dhe punësimin në të ardhmen. Kompetenca, si koncept teorik, shprehet nëpërmjet përdorimit të njohurive, të shkathtësive, të vlerave dhe qëndrimeve në trajtimin e plotë dhe të kuptueshëm të situatave dhe të kontekstit, duke iu referuar objektivit mësimor dhe individualitetit të të nxënit.

“Botimet Polis” nuk synojnë të japin certifikata, por të ofrojnë trajnime nga profesionistë të fushës, gjatë të cilit të mund të përfitojnë të gjithë pjesëmarrëset ne trajnim.

1.3 Tema e modulit: Hartimi i planit individual të edukimit PEI për nxënësit me AK

   1.3.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 36 orë të organizuara në 6 ditë (18 orë trajnim i drejtpërdrejtë dhe 18 orë punë e pavarur individuale ose e organizuar në grup, diskutime etj.)

   1.3.2 Përfituesit nga trajnimi:

 • Drejtore të IA (AP,AF,AMU)
 • Mësues të: AP,AF,AMU
 • Mësuesit ndihmës të: AP,AF,AMU
 • Punonjës të kujdesit shëndetësor që janë pjesë e stafit të IA
 • Prindër të cilët shprehin dëshirën për të dhënë kontributin e tyre në IA.

   1.3.3 Përshkrimi  i përmbajtjes:

Ky modul do të paraqesë hap pas hapi hartimin e planit PEI, përfshirjen e aktorëve në hartim, vendosjen e objektivave të të nxënit, hartimin e strategjive, monitorimin e ecurisë përgjatë zbatimit, etj. Si dhe do të kontribuojë drejtpërdrejt në përmirësimin e fushës së gjithëpërfshirjes dhe planifikimit të mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimit të nxënësit.

1.4 Tema e modulit: Menaxhimi i konflikteve në klasë, koncepte, teknika dhe parime për menaxhimin e klasës.

   1.4.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 36 orë/ 2 kredite

Gjithsej trajnimi do të ketë 6 seanca të shpërndara në 3 ditë dhe 3 orë pune individuale për çdo seancë. Një seancë është 90 minuta.

   1.4.2. Përfituesit nga trajnimi:

Përfituesit e mundshëm nga trajnimi janë:

– Mësues dhe drejtues të institucioneve arsimore, të arsimit parauniversitar në të gjitha nivelet.

   1.4.3. Përshkrimi i përmbajtjes.

Moduli “Menaxhimi i konflikteve në klasë, koncepte, teknika dhe parime për menaxhimin e klasës” ka karakter teoriko-praktik. Përmes tij, pjesëmarrësi do të përfitojnë njohuri të nivelit të lartë, bazuar në literaturën më të re bashkëkohore në fushën e menaxhimit të klasës dhe të sjelljeve të pa përshtatshme (midis tyre edhe bullizmi).

1.5 Tema e modulit: Metodat e mësimdhënies, teknika dhe mjete në funksion të mësimdhënies në arsimin parashkollor.

   1.5.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 18 orë/1 Kredit 

 • 9 orë    leksione teorike
 • 8 orë    veprimtari dhe raste studimi; diskutime
 • 1 orë    testim i njohurive

   1.5.2 Përfituesit nga trajnimi.

Përfituesit e mundshëm nga trajnimi janë:

 • Drejtueset e arsimit parashkollor
 • Mësueset e arsimit parashkollor
 • Psikologet që punojnë ne arsimin parashkollor
 • Punonjësetsociale që punojnë në arsimin parashkollor
 • Prindërit që kanë fëmijë në grupmoshën 3-6 vjeç
 • Të interesuar të tjerë në fushën e edukimit në fmëijërinë e hershme
 • Specialistë të ZVA/Bashkive
 • Institucionet Parashkollore të Edukimit

   1.5.3 Përshkrimi i përmbajtjes.

Vlerësimi i përformancës së mësuesve, bazohet pjesërisht në aftësinë e tyre për të siguruar përparimin  e çdo nxënësi. Para çdo mësuesi duhet të ngrihet pyetja “Si të ndaj kohën, burimet, dhe punën time, në mënyrë që të jem efektive për të maksimizuar njohuritë dhe aftësitë tek nxënësit e mi?”

Ky modul është i organizuar rreth dhënies përgjigje pyetjeve:

 • Si mund të ndërtoj një komunitet të gatshëm për të nxënë?
 • Si ta përqëndrohem në atë çfarë duhet t‘u mësoj fëmijëve?
 • Si t’i angazhoj me përmbajtjen e temës, por edhe në grup?
 • Si mund t’i rris motivimin në pjesëmarrje?
 • Si të hartoj detyra tërheqëse dhe përmbajtësore, përkundrejt detyrave thjesht argëtuese?
 • Grupime fleksibël apo grupe të përcaktuara?

1.6 Tema e modulit: Mirëqenia e nxënësve me nevoja të veçanta. E drejta për arsim e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore

   1.6.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 18 orë, të ndara në:

 • 9 orë trajnim të drejtpërdrejtë (nga 3 orë për çdo seancë trajnimi)
 • + 9 orë punë individuale e pjesëmrrëseve për përgtitjen e detyrave (nga 3 orë për çdo seancë trajnimi)

   1.6.2 Përfituesit nga trajnimi:

 • Drejtore të IA (AP,AF,AMU)
 • Mësuesit të AP,AF,AMU
 • Punonjës të kujdesit shëndetësor që janë pjesë e stafit të IA
 • Prindër të cilët shprehin dëshirën për të dhënë kontributin e tyre në IA.

   1.6.3 Përshkrimi  i përmbajtjes

Instucionet arsimore janë mjedise veçanërisht të përshtatshme për të aplikuar dhe zbatuar PEI-in për fëmijët me AN. PEI përfaqëson për mësuesit programin e përvitshëm për fëmijën ose nxënësin me AN të hartuar në partneritet fëmijë, prind, edukatore, mësues dhe që duhet rivlerësuar në mënyrë konstante. Vlerësimi i fëmijës me AN duhet bërë në përputhje me objektivat e vendosura në PEI. Duhet të mbahen shënime të kujdeshme të vlerësimeve, qëllimeve, objektivave dhe rishikimeve.

1.7 Tema e modulit: Shkaktarët, pasojat dhe parandalimi i bullizmit

   1.7.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit:

 • 9 orë trajnim të drejtpërdrejtë (nga 3 orë për çdp seancë trajnimi)
 • + 9 orë punë individuale e pjesëmrrëseve për përgtitjen e detyrave (nga 3 orë për çdo seancë trajnimi)

   1.7.2 Përfituesit nga trajnimi:

 • Drejtore të IA (AP,AF,AMU)
 • Mësuesit të AP,AF,AMU
 • Punonjës të kujdesit shëndetësor që janë pjesë e stafit të IA
 • Prindër të cilët shprehin dëshirën për të dhënë kontributin e tyre në IA.

1.8 Tema e modulit: Vlerësimi i nxënësve në arsimin fillor

   1.8.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 18 orë të organizuara në 3 ditë (9 orë trajnim i drejtpërdrejtë dhe 9 orë punë e pavarur individuale)

   1.8.2 Përfituesit nga trajnimi:

Përfituesit e drejpërdrejtë të këtij trajnimi janë:

 • Mësuesit e arsimit fillor
 • Drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e arsimit fillor
 • Specialistët e ZVA-ve që mbulojnë arsimin fillor

   1.8.3 Përshkrimi i përmbajtjes

Ky modul trajton kornizën e vlerësimit të nxënësve në arsimin fillor. Ndryshimet kurrikulare janë pasqyruar edhe në mënyrën e vlerësimit. Qëllimi kryesor i vlerësimit është marrja e vendimeve për të përmirësuar procesin e të nxënit. Si i tillë, ai ndikon drejtpërdrejt në arritjen e rezultateve të të nxënit.

1.9 Tema e modulit: Hartimi dhe vlerësimi i testit.

   1.9.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 18 orë të organizuara në 3 ditë (9  orë trajnim i drejtpërdrejtë dhe 9 orë punë e pavarur individuale ose e organizuar në grup, diskutime etj.)

   1.9.3 Përfituesit nga trajnimi:

Përfituesit e drejpërdrejtë të këtij trajnimi janë:

 • Mësuesit e arsimit parauniversitar
 • Drejtuesit e arsimit parauniversitar
 • Specialistët e arsimit parauniversitar në DAR/ZA.

   1.9.3 Përshkrimi i përmbajtjes

Ky modul trajton një tregues të rëndësishëm të vlerësimit të nxënësit, siç është testi. Gjatë zhvillimit të modulit do të diskutohet me pjesëmarrësit mënyra e hartimit të testit në mënyrë që të jetë efikas dhe të përcjellë informacion të saktë për t’i shërbyer përmirësimit të punës në të ardhmen. Në këtë modul theksohet dhe diskutohet me pjesëmarrësit mënyra e përzgjedhjes së pyetjeve, pesha specifike që duhet të zënë nivelet e nxënies si dhe pikëzimi i testit dhe konvertimi i pikëve në notë

1.10 Tema e modulit: Vlerësimi i kompetencave të mësuesve gjatë mësimdhënies

   1.10.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 36 orë/ 2 kredite

Gjithsej trajnimi do të ketë 6 seanca të shpërndara në 3 ditë dhe 3 orë pune individuale për çdo seancë

   1.10.2 Përfituesit nga trajnimi.

Përfituesit e mundshëm nga trajnimi janë:

 • Mësues dhe drejtues të institucioneve arsimore, të arsimit parauniversitar në të gjitha nivelet.

   1.10.3 Përshkrimi i përmbajtjes

Moduli “Vlerësimi i kompetencave të mësuesve dhe nxënësve” ka karakter teoriko-praktik. Përmes tij, pjesëmarrësi do të përfitojnë njohuri të nivelit të lartë, bazuar në literaturën më të re bashkëkohore në fushën e vlerësimit. Kalimi nga një kurrikul e bazuar në objektiva përkundrejt kurrikulës që bazohet në kompetenca kërkon ridimensionimin e të gjitha aspektet e mësimdhënies dhe në mënyrë të veçantë të vlerësimit.\

1.11 Tema e modulit: Përjashtimi dhe përfshirja sociale në shkollë

 

   1.11.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: gjithsej trajnimi do të zhvillohet në 18 orë të organizuara në 3 ditë x 6 orë në ditë:

 • 3 orë trajnim me praninë e trajnerit/es nëpërmjet internetit, i kombinuar me konsultime të drejtpërdrejta dhe
 • 3 orë studim autodidakt, ose punë e pavarur individuale ose punë e organizuar në grup, diskutime etj., përfshirë edhe testimin.

   1.11.2 Përfituesit nga trajnimi:

Përfituesit e mundshëm të këtij trajnimi janë:

 • Drejtuesit e arsimit paraunversitar: parashkollor, fillor, arsimi i mesëm i ulët, bazë, arsimi i mesëm i lartë (gjimnaz, arsim profesional dhe shkollë e mesme e orientuar).
 • Mësuesit e arsimit paraunversitar: AP; AMU dhe AML
 • Mësuesit ndihmës në arsimin paraunversitar
 • Oficerët e sigurisë në AML
 • Psikologët dhe punonjësit socialë të arsimit parauniverstar

   1.11.3 Përshkrimi i përmbajtjes

Përjashtimi social është një koncept gjithëpërfshirës dhe humanist. Fillesat e  përcaktimit të tij i takojnë sociologut francez Serge Paugam. Në ditët e sotme studiuesit, ende  vazhdojnë të hulumtojnë, që të kuptohet më mirë se në ç’mënyrë individë apo grupe e  komunitete në një moment të caktuar nuk janë pjesë aktive e shoqërisë, si dhe për cilat  arsye këta individë, grupe e komunitete përjashtohen apo izolohen nga shoqëria.

1.12 Tema e modulit: Emergjencat civile dhe mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore

   1.12.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 36 orë/ 2 Kredite

 • 18 orë leksione teorike
 • 16 orë veprimtari dhe raste studimi; diskutime
 • 1 orë  testim i njohurive
 • 1 orë diskutim dhe feedback

   1.12.2 Përfituesit nga trajnimi: Përfituesit e drejtpërdrejtë të këtij trajnimi do te jenë Mësuesit dhe drejtuesit të institucioneve arsimore.

   1.12.3 Përshkrimi i përmbajtjes:

Kjo seancë trajnimi. do të ketë në fokus rritjen e kapacitetit të pjesmarësve kryesisht në këto drejtime kryesore:

 • Konceptet kryesore mbi fatkeqësitë natyrore
 • Tipologjitë e fatkeqësive natyrore,
 • Kuadri ligjor
 • Institucionet përgjegjëse në menaxhimin e situatës
 • Masat që duhet të ndërmarrim
 • Menaxhimin e riskut
 • Si të menaxhojmë një fatkeqësi në mjedisin shkollor, etj.

1. 13 Tema e modulit: “Aftësitë kros (soft skills) të mësuesit profesionist”

   1.13.1 Numri i seancave dhe tema e çdo seance. Ky modul ka 3 seanca dhe temat janë: Aftësitë kros (softs skills) që duhet ta karakterizojnë një mësues, fazat e zhvillimit profesional të mësuesit dhe rritja e ndjenjës së profesionalizmit.

   1.13.2 Përfituesit nga trajnimi. Përfituesit e mundshëm nga trajnimi janë të gjithë mësuesit e arsimit parauniversitar.

   1.13.3 Përmbajtja e modulit

Ky modul përbëhet nga tre seanca, të cilat shtjellojnë: rolin e rëndësishëm që ka mësuesi profesionist në procesin e të nxënit dhe zhvillimit të fëmijëve, identifikimin e fazave  të zhvillimit profesional, analizon praktikat më të mira dhe rendit karakteristikat e një mësuesi profesionist. Më konkretisht, gjatë fazës së parë tregohet roli i mësuesit dhe arsyeja kryesore që pse mësuesi duhet të ketë standarde profesionale të cilësisë së lartë dhe të zotërojë aftësitë kros dhe për ta merituar titullin e mësuesit profesionist.

1.14 Tema e modulit: Roli i Psikologut dhe Punonjësit social në Shkollë.(Shërbimi Psiko-Social në shkollë.)

   1.14.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 18 orë të organizuara në 3 seanca (3 orë trajnim teorik dhe 3 orë punë individuale, punë në grupe, punë e pavarur etj.)

   1.14.2 Përfituesit nga trajnimi:

Përfituesit e drejpërdrejtë të këtij trajnimi janë:

 • Psikologët shkollorë
 • Punonjësit Socialë në shkolla
 • Mësuesit ndihmës
 • Mësueset e arsimit parashkollor
 • Mësuesit e arsimit fillor
 • Mësuesit e ciklit të mësëm të ulët dhe të mesëm të lartë.
 • Specialistët e arsimit parashkollor në ZVA dhe në pushtetin vendor.

   1.14.3 Përshkrimi i përmbajtjes

Shërbimi psiko -social promovon mirëqënjen mendore dhe fizike të nxënësve . Gjithashtu  është një faktor I rëndësishëm për të lehtësuar procesin e të nxënit.

Shërbimi psiko – social vitet e fundit ka marrë rëndësi të konsiderueshme në shkollë. Kjo nevojë u shfaq edhe më e dukshme kur u përballëm me fenomene natyrore  dhe me Pandemisë. Ku përjetimet psiko – emocionale dolën më në pah.

Prezenca e psikologut dhe punonjësit social në shkollë konsiderohet si pjesë e pandarë e stafit mësimor. Ku kordinimi me mësuesit, nxënësit, prindërit dhe me aktorë të tjerë (Organizata, NJMF etj) synojnë të rrisin cilësinë eshërbimit në aspektin mësimor,  social, emociona etj.

Puna e psikologut dhe punonjësit social është një shërbim që ofrohet si ekip dhe nuk duhet parë si e ndarë, synimi është një mjedis sa më i shëndetshëm në shkollë.

1.15 Tema e modulit: Integrimi ndërlëndor mes gjuhës shqipe dhe lëndëve të tjera në procesin e të nxënit, bazuar në kompetenca, si dhe metoda e teknika mësimore efikase në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë.

   1.15.1 Numri i orëve të modulit të trajnimit: 18 orë (9 orë seanca trajnuese të drejtpërdrejta, ose në distanncë (online), me pjesëmarrësit dhe 9 orë punë individuale e të trajnuarit për përgatitjen e detyrave që lidhen me intergrimin ndërlëndor të gjuhës shqipe dhe letërsisë me lëndët e tjera, si dhe metodat dhe tenikat e përdorura në procesin e mësimdhënies).

   1.15.2 Përfituesit nga trajnimi.

Përfituesit e mundshëm nga trajnimi janë:

 • mësues në Arsimin e Mesëm të Ulët;
 • mësues të lëndëve në Arsimin e Mesëm të Lartë;
 • drejtues dhe zëvendësdrejtorët në Arsimin e Mesëm të Ulët dhe të Arsimit të Mesëm të Lartë;
 • specialistë të DRAP-it / ZVA-së që mbulojnë Arsimin e Mesëm të Ulët dhe Arsimin e Mesëm të Lartë;
 • pedagogët e fakulteteve të mësuesisë për Arsimin e Mesëm të Ulët dhe Arsimin e Mesëm të Lartë.

1.15.3 Përshkrimi i përmbajtjes.

ModuliIntegrimi ndërlëndor mes gjuhës shqipe dhe lëndëve të tjera në procesin e të nxënit, bazuar në kompetenca, si dhe metoda e teknika mësimore efikase në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë” jep në mënyrë sintetike dhe analitike disa specifika që ka kurrikula e re e arsimit bazë dhe atij të mesëm të lartë lidhur me integrimin ndërlëndor të gjuhës shqipe dhe letërsisë me lëndët e tjera si lëndë kryesore që ndikojnë në zhvillimin intelektual, shoqëror, estetik dhe emocional të nxënësve.

Në fund të trajnimit secila prej pjesëmarrëseve pajiset me Certifkatë Vlerësimi me 2 Kredite dhe me orë trajnimi për modulin që ka ndjekur.

II.Trajnime pa Kredite
– Trajnere: Dr. Ermioni Cekani.
– Online nëpërmjet platformës Zoom.
– Me pjesëmarrje fizike në mjediset tona.

2.1 Tema e trajnimit: Konsultime për Provimin e Kualifikimit
Përshkrimi shkurt: në këtë trajnim jepet informacion i plotë dhe i saktë për:
– Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
– Përgatitjen e dosjes për pikët maksimale
– Mënyrën e organizimit të Provimit të Kualifikimit
– Shmangien e penaliteteve për moszbatimin e rregullave.
– Procesi i ankimimit
– Teste model
– Përgjigje e pyetjeve

2.2 Tema e trajnimit: Konsultime për pjesëmarrje në Portalin “Mësues për Shqipërinë”
Përshkrimi shkurt: në këtë trajnim jepet informacion i plotë dhe i saktë për:

– Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
– Përgatitjen e dosjes për pikët maksimale
– Mënyrën e organizimit të Portalit “Mësues për Shqipërinë”
– Shmangien e penaliteteve për moszbatimin e rregullave.
– Procesi i ankimimit
– Teste model
– Përgjigje e pyetjeve

2.3 Tema e trajnimit: Njohja e legjislacionit që ka lidhje me arsimin parashkollor
Përshkrimi shkurt: në këtë trajnim jepet informacion i plotë dhe i saktë për:

– Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë
– Ligjet e arsimit në përgjithësi, por veçanërisht ato që kanë lidhje me arsimin parashkollor.
– Urdhrat e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
– Udhëzimet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë
– Dispozitat Normative, 2020
– Kontrata Kolektive e Punës
– Përgjigje e pyetjeve

2.4 Tema trajnimi për çdo temë që janë të interesuara grupet e interesit

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)