Sejdin Cekani

Kryeredaktor

Sejdin CEKANI – Kryeredaktor

Përgjigjet për linjën editoriale të Botimeve “Polis”.
Udhëheq dhe koordinon punën e departamenteve të shtëpisë botuese.
Në bashkëpunim me Këshillin Botues, vendos për librat që do të botohen.
Përzgjedh përkthyesit.

Ermioni CEKANI

Ermioni CEKANI

Drejton departamentin e botimeve dhe trajnimeve të arsimit parauniversitar.
Përgjigjet për hartimin e teksteve për mësuesit dhe nxënësit e arsimit parauniversitar sipas kurrikulës së re në arsimin parauniversitar.
Ndjek dhe identifikon nevojat për zhvillimin profesional të drejtuesve dhe mësuesve të shkollave dhe kopshteve.
Udhëheq grupet e punës për ndërtimin e kapaciteteve trajnuese.

Erdina CEKANI

Erdina CEKANI

Drejton departamentin e të drejtave të autorit.
Përfaqëson shtëpinë botuese në veprimtaritë jashtë vendit.
Ndjek botimet e reja nëpër botë.
Bashkëpunon me shtëpitë e huaja botuese për marrjen e të drejtave të autorit.

Klestia CEKANI

Klestia CEKANI

Drejton departamentin e marrëdhënieve me klientët dhe reklamat.
Mirëmban faqet e mediave sociale të Botimeve “Polis”.
Harton strategji për promovimin e librave dhe trajnimeve.
Ndërton rrjetin e bashkëpunëtorëve për hartimin e moduleve të trajnimit.

Edi Hajdërdhi

Edi Hajdërdhi

Ndjek trajnimet e arsimit parauniversitar.
Përgjigjet për sistemin online të trajnimit, procesin e plotësimit të dosjeve, deri në dorëzimin e certifikatave të trajnimit.
Përgatit dhe dërgon pranë institucioneve përkatëse shkresat për punonjësit arsimorë të trajnuar.
Pjesëtar i grupit të punës për botimin e librave shkollorë.
Përditëson faqen e internetit www.botimetpolis.al

Besjan GJELI

Besjan GJELI

Ndërton rrjetin e bashkëpunëtorëve të shitjeve në çdo rreth, si dhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut.
Harton politika për shtimin e shitjeve.
Përgjigjet për marrëdhëniet me klientët.

Fetah BALLA

Fetah BALLA

Sistemimin e dosjeve të trajnimeve sipas legjislacionit
Plotësimin dhe shpërndarjen e çertifikatave të trajnimeve
Mirëmban regjistrin e trajnimeve
Harton dhe dërgon shkresat tek institucionet përkatëse për trajnimet e kryera

Fjora Kula

Fjora Kula

Mirëmban faqet e mediave sociale të Botimeve “Polis”.
Harton strategji për promovimin e librave dhe trajnimeve.
Ndërton rrjetin e bashkëpunëtorëve për hartimin e moduleve të trajnimit.

Fatbardha Balla

Fatbardha Balla

Ndjek të gjitha veprimet financiare të shtëpisë botuese.
Përgjigjet për zbatimin e legjislacionit të tatimeve.
Mban marrëdhëniet me bankat.
Harton dhe dorëzon bilancin brenda afatit.

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)