Sejdin Cekani

Kryeredaktor

Sejdin CEKANI – Kryeredaktor

Përgjigjet për linjën editoriale të Botimeve “Polis”.
Udhëheq dhe koordinon punën e departamenteve të shtëpisë botuese.
Në bashkëpunim me Këshillin Botues, vendos për librat që do të botohen.
Përzgjedh përkthyesit.

Ermioni CEKANI

Ermioni CEKANI

Drejton departamentin e botimeve dhe trajnimeve të arsimit parauniversitar.
Përgjigjet për hartimin e teksteve për mësuesit dhe nxënësit e arsimit parauniversitar sipas kurrikulës së re në arsimin parauniversitar.
Ndjek dhe identifikon nevojat për zhvillimin profesional të drejtuesve dhe mësuesve të shkollave dhe kopshteve.
Udhëheq grupet e punës për ndërtimin e kapaciteteve trajnuese.

Erdina CEKANI

Erdina CEKANI

Drejton departamentin e të drejtave të autorit.
Përfaqëson shtëpinë botuese në veprimtaritë jashtë vendit.
Ndjek botimet e reja nëpër botë.
Bashkëpunon me shtëpitë e huaja botuese për marrjen e të drejtave të autorit.

Klestia CEKANI

Klestia CEKANI

Drejton departamentin e marrëdhënieve me klientët dhe reklamat.
Mirëmban faqet e mediave sociale të Botimeve “Polis”.
Harton strategji për promovimin e librave dhe trajnimeve.
Ndërton rrjetin e bashkëpunëtorëve për hartimin e moduleve të trajnimit.

Edi Hajdërdhi

Edi Hajdërdhi

Ndjek trajnimet e arsimit parauniversitar.
Përgjigjet për sistemin online të trajnimit, procesin e plotësimit të dosjeve, deri në dorëzimin e certifikatave të trajnimit.
Përgatit dhe dërgon pranë institucioneve përkatëse shkresat për punonjësit arsimorë të trajnuar.
Pjesëtare e grupit të punës për botimin e librave shkollorë.
Përditëson faqen e internetit www.botimetpolis.al

Besjan GJELI

Besjan GJELI

Ndërton rrjetin e bashkëpunëtorëve të shitjeve në çdo rreth, si dhe në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut.
Harton politika për shtimin e shitjeve.
Përgjigjet për marrëdhëniet me klientët.

Fetah BALLA

Fetah BALLA

Sistemimin e dosjeve të trajnimeve sipas legjislacionit
Plotësimin dhe shpërndarjen e çertifikatave të trajnimeve
Mirëmban regjistrin e trajnimeve
Harton dhe dërgon shkresat tek institucionet përkatëse për trajnimet e kryera

Klajdi MUZHAQI

Klajdi MUZHAQI

Shpërndan librat sipas porosisë së klientëve.
Ndjek porositë derisa mbërrijnë në destinacion.
Ndjek likujdimet dhe ndërton marrëdhënie bashkëpunimi me klientët.
Drejton departamentin e shitjeve (nëpër librari dhe online).
Ndjek marrëdhëniet me shtypshkronjat.
Harton planin e shpërndarjes dhe ndjek zbatimin e tij.
Ndjek zbatimin e kontratave për shpërndarjet nëpërmjet postës.
Përditëson hyrjet dhe daljet në magazinë.
Ndjek likujdimet.
Përgjigjet për debitorët.

Ilirjana Mandreja

Ilirjana Mandreja

Ndjek të gjitha veprimet financiare të shtëpisë botuese.
Përgjigjet për zbatimin e legjislacionit të tatimeve.
Mban marrëdhëniet me bankat.
Harton dhe dorëzon bilancin brenda afatit.

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)