Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Teste për mua

Autor: Ermioni Cekani
3.00 

Përshkrim i shkurtër:

Këto teste janë parashikuar që të zhvillohen nga një për çdo muaj, për të kuptuar nivelin e përvetësimit të njohurive, aftësive dhe shprehive të fëmijëve, si dhe një test përfundimtar, hartuar sipas fushave të zhvillimit. Në testet e çdo muaji është vendosur një tabelë me simbole vlerësuese me tri nivele vlerësimi: shumë mirë, mirë dhe mjaftueshëm, e cila i shërben mësueses (ose prindërve) për të bërë vlerësimin e punës së fëmijëve. Zhvillimi i temave është shoqëruar me figura zbavitëse e me ngjyra të ndryshme, në mënyrë që të tërheqin vëmendjen e fëmijëve dhe të nxisin interesin e tyre për të punuar me dëshirë.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 3-4 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)