Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Teste për mua

Autor: Ermioni Cekani
3.00 

Përshkrim i shkurtër:

Testet në këtë fletore janë hartuar duke u mbështetur në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit”, si dhe në “Kornizën e re kurrikulare të arsimit parashkollor”. Është parashikuar që të zhvillohet nga një test në muaj, për të kuptuar nivelin e përvetësimit të njohurive, aftësive dhe shprehive të fëmijëve, si dhe një test përfundimtar, hartuar sipas fushave të zhvillimit.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)