Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Teste për mua

Autor: Ermioni Cekani
3.00 

Përshkrim i shkurtër:

Këto teste shërbejnë si një instrument matës për të parë zhvillimin dhe ecurinë e fëmijëve të grupmoshës 4-5 vjeç dhe janë hartuar duke u mbështetur në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit”, si dhe në “Kornizën e Re Kurrikulare të Arsimit Parashkollor”. Është parashikuar që të zhvillohet nga një test në muaj, për të kuptuar nivelin e përvetësimit të njohurive, aftësive dhe shprehive të fëmijëve, si dhe një test përfundimtar, hartuar sipas fushave të zhvillimit. Në testet e çdo muaji është vendosur një tabelë me simbole vlerësuese me tri nivele.

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 4-5 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)