Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Shkruajmë shkronjat

Autor: Ermioni Cekani
2.50 

Përshkrim i shkurtër:

Ushtrimet e punës të kësaj fletoreje janë ndërtuar duke pasur parasysh realizimin e kompetencave të të nxënit, duke u mbështetur plotësisht në “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 5-6 vjeç”, (faqe 30, 36 dhe 37) dhe pikërisht në fushën zhvillimi gjuhësor dhe komunikimi, duke realizuar nënfushën 3 (“Të shkruarit”, sipas standardeve 6 dhe 7: “Fëmija kupton qëllimin e shkrimit” dhe “Fëmija shfaq aftësi në rritje për të kuptuar vlerën e simbolit të fjalës e shkronjës, e më vonë vetë simbolin”).

Sasia

Kategoria: Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)