1. Kreu
  2. Libra për fëmijët 2-6 vjeç
  3. Libra për fëmijët 5-6 vjeç
  4. Libri 1 – Gjuhë shqipe, Dituri natyre, Teatri dhe kërcimi, Edukim fizik, sportet dhe shëndeti
Botimet e reja, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libri 1 – Gjuhë shqipe, Dituri natyre, Teatri dhe kërcimi, Edukim fizik, sportet dhe shëndeti

Autor: Ermioni Cekani
5.00 

Përshkrim i shkurtër:

Për lëndët:

  • Gjuhë Shqipe
  • Dituri Natyre
  • Teatri dhe kërcimi
  • Edukim fizik, sportet dhe shëndeti

(Për fëmijët e grupmoshës 5-6 vjeç)

Ky libër përbëhet nga 4 libërtha didaktikë – “Gjuhë shqipe”, “Dituri natyre”, “Teatri dhe kërcimi” dhe “Edukimi fizik, sportet dhe shëndeti” – që janë hartuar duke pasur parasysh dy dokumente të rëndësishme të miratuara nga MASR: “Korniza kurrikulare e arsimitparashkollor” dhe “Standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 4-5 vjeç”. Ata janë hartuar për të ndihmuar dhe ndikuar në të nxënit e fëmijëve të kësaj grupmoshe, duke pasurparasysh rezultatet e të nxënit (RN) që duhet të arrijë një fëmijë 5-6 vjeç në përfundim tëgrupit të tretë. Këta udhëzues didaktikë, në formën e 4 librave, sipas lëndëve të përcaktuara në “Programet e parashkollorit” (mosha 5-6 vjeç), do të shërbejnë për të ndihmuar dhe lehtësuar punën e përditshme të fëmijëve dhe edukatoreve gjatë zhvillimit të veprimtarisë mësimoreedukative, çka bëjnë të mundur realizimin e 7 kompetencave kyçe të arsimit parashkollor.

Sasia

Kategoria: Botimet e reja, Libra për fëmijët 5-6 vjeç

Libra të ngjashëm

Menu
Keni pyetje? Na shkruaj :)